Projekt : „Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,999MWel w miejscowości Częstochowa”

  • Beneficjent: Galia S.A.
  • Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.4. „Wysokosprawna kogeneracja”

  • Nazwa projektu:

„Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,9 MWel w miejscowości Częstochowa”

  • Cele projektu:

Zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym CO2 do atmosfery.

  • Okres realizacji: I kw. 2020 r. – III kw. 2021 r.
  • Krótki opis projektu:

Budowa jednostki wysokosprawnej kogeneracji zasilanej o mocy elektrycznej 0,999 MWel oraz mocy cieplnej 0,995 MWt pozwoli na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Kogeneracja zasilana będzie gazem ziemnym.

  • Wartość projektu netto: 4 617 965,00 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich: 2 298 472,00 zł.