Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 RODO.

W związku z powyższym informujemy Państwa, że:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej ,,Administrator” lub „ADO”) jest Galia Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, kod pocztowy 41 – 300, przy ulicy Przybylaka 15, wpisana do rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000118298, NIP 6442671071, REGON 273494750. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ochronadanych@galia.com.pl

2. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu zawarcia umowy i jej wykonania lub realizacji zamówienia i wszelkich czynności temu towarzyszących, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone bądź zlecane przez Administratora usługi, realizacji przysługujących Państwu lub Administratorowi uprawnień posprzedażowych, w tym także w związku z dochodzeniem roszczeń oraz realizowania innych obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. w celach analitycznych: lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 7. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 8. w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty świadczące dla Administratora usługi min. biegli rewidenci, biura rachunkowe, prawne, doradcze
i konsultacyjne, serwis sprzętu informatycznego oraz programów komputerowych,
w których dane są gromadzone, firmy kurierskie oraz podmioty i organy władzy publicznej uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Ponadto zapewniamy, że Administrator nie przekazuje Państwa danych poza teren Polski. Administrator nie zamierza również przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

4. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest ustalany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas, (np. ustawa o rachunkowości);
 2. okres przez jaki są świadczone usługi, czas na jaki została zawarta umowa;
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
 4. okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w wyniku złożenia przez nas oferty, Państwa dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych
 4. przenoszenia danych

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej do Administratora danych osobowych na adres e-mail: ochronadanych@galia.com.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy. Odmowa podania danych uniemożliwiających realizację umowy może skutkować odmową realizacji zamówienia/umowy.

Skip to content