Projekt : „Budowa dwóch jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Częstochowa”

  • Beneficjent: Galia S.A.
  • Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.4. „Wysokosprawna kogeneracja”

  • Nazwa projektu:

„Budowa dwóch jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Częstochowa”

  • Cele projektu:

Zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym CO2 do atmosfery.

  • Okres realizacji: I kw. 2020 r. – III kw. 2021 r.
  • Krótki opis projektu:

Budowa dwóch jednostek wysokosprawnej kogeneracji o łącznej mocy elektrycznej 0,998 MWel oraz łącznej mocy cieplnej 1,138 MWt pozwoli na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Kogeneracja zasilana będzie gazem ziemnym.

  • Wartość projektu netto: 5 584 073,00 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich: 3 885 360,00 zł.